Fanfiction by Pairing

Ohtori/Shishido Fanfiction
Stories in this section are Ohtori/Shishido.

Ohtori/Other Fanfiction
Stories in this section are Ohtori general fiction or Ohtori/someone other than Shishido. Ohtori/Hiyoshi stories will be in this section.

Shishido/Other Fanfiction
Stories in this section are Shishido general fiction or Shishido/someone other than Ohtori. Shishido/Hiyoshi stories will be in this section.

Hiyoshi/Other Fanfiction
Stories in this section are Hiyoshi general fiction or Hiyoshi/someone other than Ohtori and Shishido.